Příspěvek z celostátní odborná konference *Ergoterapie* Psychopedické společnosti 090.2.2011 v Praze
Kateřina Velšová, DiS.
Lucie Facová, DiS.
Psychiatrická léčebna ve Šternberku

V příspěvku jsme krátce představily Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku a zabývaly se ergoterapií u psychiatrických klientů. Pro tuto konferenci jsme se zaměřily na dětskou klientelu...

prace1

O LÉČEBNĚ

Léčebna byla uvedena do provozu před 118 lety a vzhledem k jejímu stáří bylo nezbytné zajistit výraznou přestavbu a modernizaci. Proto v uplynulých patnácti letech prošla léčebna rozsáhlou změnou, jejímž cílem bylo vytvořit co nejlepší prostředí a podmínky pro hospitalizované klienty a také pro zaměstnance léčebny.

Léčebna je strukturovaná do osmi primariátů a jednotlivých oddělení, která mají klientelu dle věku, pohlaví a psychiatrické diagnózy.
Jednotlivé primariáty poskytují komplexní psychiatrickou lůžkovou péči (diagnostická, terapeutická, preventivní) klientům:

 • s poruchami psychotického a afektivního okruhu, s obtížemi osobnostními a reaktivními
 • s demencí, oligofrenií, mentální retardací
 • se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením (psychiatrickým a sexuologickým)
 • psychiatrickým, u kterých došlo ke zhoršení interních onemocnění a somatických funkcí, po závažných kraniotraumatech, traumatech či jiných operativních zákrocích
 • se závislostí na alkoholových a nealkoholových drogách a patologickém hráčství
 • dětským s nejrůznějšími psychickými poruchami (od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování, dále dětem disharmonicky se vyvíjejícím (sebepoškozující chování, abnormálně psychosexuální vývoj, následky šikany), dětem s enurézou, enkoprézou a dětem deprimovaným a týraným)


Psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii, druhou významnou součástí péče je individuální i skupinová psychoterapie. Součástí léčebného programu je také pracovní terapie v centrálních dílnách, v zahradnictví a prádelně. Podle zdravotního stavu je lékařem indikovaná rehabilitační péče - cílená ergoterapie a fyzioterapie.
Součástí léčby jsou na odděleních ranní komunity a pro klienty uzavřeného oddělení režimové sestry. K doplňkovému programu patří kulturní a sportovní aktivity a poznávací výlety organizované centrálně pro všechny klienty léčebny. K dispozici je i internetová čajovna, kinosál a tělocvična...

Ergoterapeuti a pracovní terapeuti se podílejí svou spoluprací zejména na :

- celoléčebenských akcích navazujících na zvyky a tradice:

 • výroba a vynášení Morany ( akce “vynášení zimy a vítání jara“ má také terapeutický význam v tom, že se při slavnostním obřadu a pálení Moran klienti mohou symbolicky zbavit svého problému...),
 • pořádání velikonoční a vánoční prodejní výstavy a výstav prací klientů v léčebně i mimo ní.


Největší událostí během roku jsou “Léčebenské slavnosti”, letos se uskuteční 12.ročník.

 • dvoudenní program pro hospitalizované klienty a zaměstnance léčebny a pro širokou veřejnost, kdy můžete najít chvíle k zamyšlení a novému poznání, které vede k většímu pochopení a toleranci druhých v jejich odlišnosti, a hlavně se příjemně bavit...
 • společensko – kulturní akce s bohatým programem: divadla a koncerty, vystoupení, tvořivé dílny, výstavy, dny otevřených dveří, prodejní stánky a prezentace různých sdružení (Charita, ÚSP,...), taneční zábava, občerstvení v místní udírně a čajovna...


Takový bohatý program si vyžaduje dobrou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky.

 • z pohledu ergoterapeuta máme možnost propagovat svou profesi, šířit osvětu nejen laické veřejnosti...

 

VYUŽITÍ ERGOTERAPIE U PSYCHICKY NEMOCNÝCH

V psychiatrii má ergoterapie nejstarší tradici. Dříve psychiatrické ústavy vlastnily hospodářská zařízení (statky), kde pacienti pracovali. Pracovní prostor poskytovaly i rozsáhlé parky a sady v okolí. Později v léčebnách vznikaly dílny s určitým řemeslným zaměřením, výtvarná a keramická pracoviště. V současné psychiatrii se rozvinuly moderní metody, které částečně pomáhají i v diagnostice onemocnění, nebo podstatně informují o jeho dynamice, o postupu nebo ústupu změn.

Ergoterapie je lékařem či psychologem předepsaná činnost, aplikovaná u dětí a dospělých, kteří jsou postiženi poruchami psychotickými, neurotickými a psychomotorickými, závislostmi, rozpadem funkcí, který byl způsoben stářím.

V terapeutických dílnách je cílem plynulý přechod z pocitu nemocného k pocitu zdravého, společensky plnohodnotného člověka. Jde o aktivaci fyzickou a sociální, včetně udržení soběstačnosti.

Sledují se přitom následující směrové cíle:

 • odstranění deficitu v oblasti afektivní, kognitivní a senzomotorické
 • podpora schopnosti individuálního vnímání
 • zlepšení schopnosti komunikace a navazování kontaktu
 • získání sociálních kompetencí
 • zlepšení schopnosti se vyjadřovat.


Těchto cílů dosahuje pomocí:

 • rozmanitého výběru rukodělných a výtvarných prostředků a postupů,
 • výcvikem v oblasti praktického života,
 • výcvikem náplně v oblasti volného času a
 • při přípravě pro pracovní začlenění.

Zpravidla je ergoterapie prováděna ve skupinách.

PŘEHLED PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ :

Práce s papírem
Kreslení, malování, grafické techniky
Modelování
Tradiční ruční práce
Práce s textilem
Práce s přírodními materiály a lidové výtvarné techniky
Práce se dřevem
Práce s kovem či drátem

Činnosti a postupy volíme dle stupně aktivity klienta a z hlediska nároků (psychická zátěž).
Při práci je nutno postupovat od jednoduššího ke složitějšímu a uplatňovat názornost. Vždy je vhodné mít nějaký vzor nebo jednotlivé fáze výrobků, které ukážeme a zároveň je i slovně popisujeme.

Během terapie u klienta sledujeme a hodnotíme:

 • vztah k práci
 • stálost v práci
 • zácvik učení
 • pracovní tempo
 • kvalitu práce
 • spolupráci a interpersonální vztahy (v kolektivu)
 • vztah k výsledkům práce


Během hospitalizace psychiatrického klienta může docházet k náhlým změnám reakcí a nálad

 • upozorníme lékaře a ošetřující personál,
 • přizpůsobíme ergoterapii aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Zařazení do ergoterapie se řídí aktuálním psychickým stavem nemocného a schopnostmi před onemocněním a současnými schopnostmi.

V naší léčebně se ergoterapie odehrává:

 • na centrální pracovní terapii (část rehabilitačního oddělení) – která nabízí všem mobilním klientům jednotlivých oddělení terapii v 5 rehabilitačních dílnách
 • na odděleních ( dle indikace lékaře) :
Na lůžkovém rehabilitačním oddělení: provádíme kondiční cvičení, cvičení na míčích, léčebný výcvik k soběstačnosti, individuálně pracovní činnosti.
Na gerontopsychiatrickém oddělení: je skupinová ergoterapie zaměřena na trénink paměti a myšlení, na zlepšení nálady, komunikace a orientace, ať už formou her nebo aktivizačních činností (muzikoterapie, dechové a kondiční cvičení, nenáročné manuální práce).
Na pedopsychiatrickém oddělení:

Dětské oddělení je vymezeno pro děti ve věku 6 – 15 let, které navštěvují jakýkoliv typ základní školy. (Dále nabízí možnost hospitalizace mladistvých ve věku 15 – 18 let nebo dětí předškolního věku.)

U dětí podporujeme:

 • v oblasti fyzické: rozvoj motoriky ruky, zručnost, správný špetkový úchop (prevence grafomotorických obtíží), správné držení těla
 • v oblasti psychické: motivaci, fantazii a kreativitu,
 • v oblasti kognitivní: pozornost, soustředěnost a schopnost učení,
 • v oblasti sociální: spolupráci, komunikaci, kulturní normy,
 • aktivitu.

Dětem zadáváme nejrůznější pracovní činnosti a zdárným výsledkem potěší sebe nebo obdarují blízkou osobu...

Dětské oddělení je organizováno jako terapeutická komunita RACEK s vlastním domácím řádem a pravidly, děti jsou rozděleny do několika skupin…stará se o ně pod vedením primářky tým zdravotníků složený z lékařů, psychologů, sociální pracovnice, zdravotních sester, arteterapeutů, ergoterapeutů a fyzioterapeutů. Dětské oddělení spolupracuje s Českou asociaci studentů psychologie v rámci projektu “Zažít spolu”.

Dětem je nabízen komplexní diagnosticko – terapeutický pobyt (12 týdnů) nebo krátkodobý pobyt a v letních měsících rehabilitační pobyt – tábor.

Pro podrobnější informace klikněte na webové stránky dětského oddělení – www.racek.tym.cz

Hospitalizované děti s povinnou školní docházkou navštěvují základní školu sousedící s dětským oddělením. Individuální ergoterapie či ergoterapie v malé skupině je indikovaná  převážně mladistvým ve věku 15 – 18 let, ojediněle se setkáme s dítětem předškolního věku.

Ergoterapeut má příležitost se podílet na pozitivním vlivu vývoje dítěte a jeho přístupu k životu, což se odvíjí od získání důvěry v terapii a terapeuta a následné spolupráce. Využívá k tomu nejrůznější výtvarné a řemeslné techniky.  Klientelu pedopsychiatrického oddělení tvoří z velké části děti s poruchami chování, proto pracovní terapii dopňujeme o výchovnou složku se zaměřením na změnu postojů a chování, důraz klademe na utváření pracovních návyků a zlepšení motivace k zájmovým činnostem (využití volného času).

U předškolních dětí se při jednoduchých pracovních činnostech zaměřujeme na zlepšení koncentrace, obratnosti, koordinace, vytrvalosti, čití, na rozvoj a zdokonalování hrubé i jemné motoriky a rozvíjení rozumových a psychických funkcí (prostorová představivost, orientace, logické myšlení).

Mají zde široké uplatnění konstrukční hry = přechod k pracovní činnosti – skládání jednoduchých prvků. Rozvoj motoriky podporuje časté střídání rozmanitých manuálních činností – trhání, stříhání, nalepování, skládání, modelování, kreslení a malování.

Při zadávání úkolu (tématu) částečně doplňujeme znalosti dítěte v rámci předškolní přípravy:

 • - poznávání, rozlišování a pojmenování základních geometrických tvarů,
 • - rozlišování předmětů podle velikosti (délky, výšky, šířky),
 • - určování vlastností daných předmětů (barva, tvar, velikost) a jejich třídění,
 • - osvojení číselné řady.

Uplatňujeme individuální přístup hravou formou.

ZÁVĚR: Jaká je zpětná vazba našich klientů?

Zpětnou vazbu můžeme zjistit formou řízené nebo spontánní debaty, mnoho nám prozradí také anonymní odpovědi na formuláři.

Leden 2011 - dotazník: Jaký přínos má pro Vás pracovní terapie (jako součást léčby)?

Zde uvádíme některé odpovědi dětských klientů:

 • „Jo tak baví mě to…Pokaždé je to něco jiného a ráda sem chodím…Něco se aji naučíme něco nového a je to jenom dobrý k budoucnu“ (dívka, 14 let)
 • „Tak ujde to, není to špatné. Na začátku mě to skoro vůbec nebavilo, ale potom už jo. Výrobky jsem použil jako dárky k Vánocům. Nejvíce mě bavilo pletení košíků. Místo školy to bylo i takový odpočinek od školy.“ (chlapec, 15 let)

Podrobnější informace o šternberské léčebně s bohatou fotogalerií můžete shlédnout na webových stránkách léčebny: www.plstbk.cz

Poznámka autora: prezentace dne 9.2.2011 byla doplněna bohatou fotodokumentací.                                                                                     
Dne 16.2.2011