28. dubna 2011 proběhlo pracovní setkání v Praze

 

Program dne 28. dubna 2011 – Praha

8.30 - společný odjezd všech skupin autobusem od hotelu k návštěvě vybraných zařízení

časové údaje příjezdu do jednotlivých zařízení

8.45 - skupina č. 1

Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova Praha 6, dislokované pracoviště ZSŠ Alžírská

Škola je umístěna v areálu Dětského centra Paprsek v rekonstruované budově umožňující vzdělávat děti s kombinací těžkého fyzického, mentálního a smyslového postižení. Zahrnuje 3 třídy, hernu, tělocvičnu, výtvarnou dílnu, rehabilitační místnost a další nezbytné zázemí. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením. V současnosti školu navštěvuje 24 žáků. V dubnu 2010 ve spolupráci s DCP byla dokončena a zprovozněna relaxačně stimulační senzorická místnost Snoezelen – využívána je terapie založená na vnímání světla, vůně, pocitů, šumů a chutí.


9.00 - skupina č.2

Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova Praha 6, dislokované pracoviště Praktická škola-Lyceum, Pod Marjánkou

Praktická škola je určena absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří absolvovali základní vzdělávání formou individuální integrace na běžných základních školách. První ročník byl otevřen k 1. září 2010 a je v něm v současné době zapsáno 5 žáků. Cílem vzdělávání je doplnění a rozšíření základů vzdělání; příprava na co nejvíce samostatný život; příprava k výkonu zaměstnání v jednoduchých pomocných profesích ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v oblasti služeb, případně v chráněných pracovištích. Absolvent Lycea získá střední vzdělání a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života – toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnou zkouškou.


9.15 - skupina č. 3

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6, U Boroviček 1

Škola je určena žákům, u nichž je diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) a je vybavena moderní technikou včetně počítačové učebny a interaktivní tabule. Využívá služeb školního speciálního pedagoga který ve třídách provádí depistáže, zpracovává komplexní diagnostiku v případě obtíží u konkrétního žáka a po dohodě s rodiči začíná s dítětem individuálně pracovat. V současné době zde v 10 třídách studuje 125 žáků.


9.30 - skupina č. 4

Speciální škola při Fakultní nemocnici Motol Praha 6

Škola byla založena již v roce 1950 jako první zařízení toho druhu v ČR. V současné době zajišťuje výuku dětí na jednotlivých odděleních I. a II. dětské kliniky – vyučovány jsou děti s nemocemi interními, chronickými, mentálně, tělesně, sluchově i zrakově postižené, včetně dětí s vývojovými vadami. Její součástí je kromě základní, zvláštní také škola mateřská, školní družina a školní klub – vzdělávaný jsou zde děti od dvou do patnácti let. Pedagogický sbor se skládá z 22 speciálních pedagogů a vychovatelů, kteří se dětem věnují nejen u lůžka, ale i v hernách a speciálních třídách.

 

Předpokládaná doba návštěvy v uvedených zařízeních cca 2 hodiny.

Složení

  • skupiny č. 1 a č. 2: 10 záhřebských defektologů, zástupce organizátora, tlumočník;
  • skupiny č. 3: 15 záhřebských defektologů, zástupce organizátora (tlumočník vlastní, zajištěn školou);
  • skupiny č. 4: 3 záhřebští defektologové, zástupce organizátora, tlumočník. Počty účastníků jsou přizpůsobeny podmínkám navštívených zařízení.

Návrat společný autobusem v pořadí podle skupin od č. 1 do č. 3 nebo individuálně podle vlastního programu pro zbytek dne. Všechna vybraná zařízení jsou dislokována na území Městské části Prahy 6, poblíž Pražského hradu.