Psychopedická společnost & Somatopedická společnost, o.s.
a Katedra speciální pedagogiky PedF UK v Praze

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci

která se koná pod záštitou

prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc.
děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

dne 29. 11. 2014 v AULE Pedagogické fakulty UK

Praha 1, M. D. Rettigové 4

na téma

 

Epilepsie interdisciplinárním pohledem

Program:

0830 - prezence účastníků

0900 - zahájení konference

0915 - doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Epilepsie a epileptické záchvaty

1000 - MUDr. Jana Zárubová Nezbytnost multidisciplinárního přístupu

1045 - MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Epilepsie u dětí

1115 - přestávka s občerstvením

1200 - prezentace ve 4 sekcích (v sekci speciálně pedagogické, psychologické,sociálně poradenské a v sekci péče o pečující), v nichž budoupředstaveny a diskutovány příklady dobré praxe i problémy v podpoře osob s epilepsií

1300 - diskuse, závěr

 

K účasti je potřeba se přihlásit do 20. 11. 2014 vyplněním  e-formuláře http://goo.gl/forms/iy8IINfRIk

Členství v minimálně jedné ze společností opravňuje k bezplatnému vstupu na konferenci (vyznačení členství v registračním formuláři je nutností pro uplatnění nároku). Ostatní zájemci uhradí po provedení registrace účastnický poplatek 250 Kč na účet ČS č.3734309/0800, variabilní symbol 29112014 s uvedením celého jména odesílatele v popisu transakce nejpozději 24. 11. 2014.