Článek 1
Název, sídlo a působnost

Název spolku: Psychopedická společnost z.s.
Sídlo spolku: Myslíkova 208/7, 110 00 Praha 1
Působnost: Psychopedická společnost z.s. působí na území České republiky, je však otevřena zájemcům z jiných zemí. Členem Psychopedické společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o problematiku osob s mentálním postižením.

Článek 2
Právní postavení spolku

Psychopedická společnost z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Spolek Psychopedická společnost z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat odborné pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče u osob s mentálním postižením.

Článek 3
Cílová skupina

Odborní pracovníci, rodiče a další zájemci z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče o osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním postižením.

Článek 4
Poslání spolku Psychopedická společnost z.s.

4.1 Posláním spolku Psychopedická společnost z.s. je sdružovat odborné pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče u osob s mentálním postižením.

4.2 Formy činnosti

4.2.1 Organizace přednášek, diskuzí, seminářů, exkurzí, kurzů, konferencí, sympozií a jiných vhodných akcí s domácí i zahraniční účastí.

4.2.2 Zprostředkování výměny názorů o problémech a úkolech psychopedické teorie a praxe.

4.2.3 Pečování o šíření a uplatňování vědeckých poznatků v dané oblasti.

4.2.4 Předávání iniciativních podnětů příslušným orgánům a odborným pracovištím k opatřením, jenž se týkají osob s mentálním postižením.

4.2.5 Podílení se na vytváření a na oponování koncepčních materiálů v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální, léčebné a rehabilitační péče o osoby s mentálním postižením.

4.2.6 Podílení se na podpoře publikační činnosti svých členů v oboru speciální pedagogiky, zejména v oboru psychopedie.

4.2.7 Spolupráce s úřady, vysokými školami, výzkumnými a odbornými pracovišti, dalšími spolky a institucemi.

Článek 5
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku

5.1 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá svéprávná fyzická osoba, starší 18. ti let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

5.2 Člen souhlasí se stanovami spolku a ztotožňuje se s cíli spolku. Členství vzniká na základě schválení písemné nebo elektronické přihlášky výborem spolku. Evidenci členů vede člen výboru pověřený předsedou.

5.3 Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

5.4 Práva členů

5.4.1 Podílet se na činnosti spolku.

5.4.2 Být volen do orgánů spolku.

5.4.3 Účastnit se členské schůze a na této hlasovat.

5.4.4 Volit orgány spolku.

5.4.5 Být informován o činnosti a hospodaření spolku, o všech akcích spolku a účastnit se jich.

5.4.6 Má právo vyžádat si podporu spolku při svých odborných záležitostech a obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.

5.4.7 Vystupovat jménem spolku na základě písemného zmocnění podepsaného předsedou spolku.

5.4.8 Kdykoliv ze spolku vystoupit.

5.5 Povinnosti členů

5.5.1 Respektovat a dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze.

5.5.2 Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

5.5.3 Informovat orgány spolku o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve spolku.

5.5.4 Aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

5.5.5 Platit členské příspěvky – jejich výši schválí členská schůze.

5.5.6 Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

5.5.7 Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

5.6 Ukončení členství

5.6.1 Dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru.

5.6.2 Úmrtím člena.

5.6.3 Vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku.

5.6.4 Vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členu spolku. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen písemně odvolat k členské schůzi.

5.6.5 Do rozhodnutí členské schůze je tento člen povinen podřídit svou činnost ve spolku pokynům výboru spolku. Za nesplnění této povinnosti nese člen odpovědnost.

5.6.6 Nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to do posledního dne následujícího měsíce.

5.6.7 Zánikem spolku Psychopedická společnost z.s.

Článek 6
Orgány spolku

1 Orgány spolku – obecná ustanovení

6.1.1 Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise

6.1.2 Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

6.1.3 Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je čtyři roky, nestanoví-li členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období výboru spolku: předseda, ostatní členové výboru a členové kontrolní komise končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

6.1.4 Ve volených orgánech spolku se uplatňuje zásada: kdo volí, může také odvolat.

2 Členská schůze
6.1.1 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 2. rozhodovat o změně stanov,
 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
 4.  schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
 5. schvalovat výsledek hospodaření spolku,
 6.  volit předsedu, členy výboru a členy kontrolní komise,
 7.  hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
 8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

6.1.2 Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. března každého kalendářního roku.

6.1.3 Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

6.1.4 Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

6.1.5 Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně dvacet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6.1.6 Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

6.1.7 Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

6.1.8 Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

3 Výbor spolku

6.1.9 Výbor spolku je druhým nejvyšším orgánem spolku a řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

6.1.10 Výbor je statutárním orgánem. Výbor se skládá z předsedy a může být rozšířen o další členy pověřené specifickou činností. Funkční období je čtyřleté.

6.1.11 V čele výboru stojí předseda, jehož volí ze svého středu výbor. Předseda jedná navenek jménem celého spolku nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda výboru.

6.1.12 Výbor je svoláván předsedou dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby členové spolku a hosté.

6.1.13 Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.1.14 Výbor spolku zejména

 1. Samostatně rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze.
 2. Řídí činnost spolku, vypracovává plán na jednotlivá období a zajišťuje jeho plnění.
 3. Hospodaří s majetkem spolku a dohlíží na veškerou hospodářskou činnost spolku, předkládá návrhy rozpočtu ke schválení.
 4. Připravuje termín a jednání členské schůze.
 5. Navrhuje členské schůzi výši členských příspěvků.
 6. Předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.
 7. Pečuje o informovanost členů spolku.
 8. Přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení.

6.1.15 Předseda výboru pečuje o zabezpečení řádného chodu spolku po organizačně-správní stránce.

6.1.16 Předseda výboru je oprávněn zejména: organizovat a řídit jednaní a práci výboru, jednat jménem výboru navenek ve všech věcech spolku, podepisovat jménem spolku právní úkony v písemné formě.

4 Kontrolní komise
6.1.17 Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

6.1.18 Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

6.1.19 Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

6.1.20 Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

6.1.21 Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6.1.22 Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

6.1.23 Výsledky kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

6.1.24 Všichni členové, výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

6.1.25 Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Článek 7
Majetek a hospodaření

7.1 Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

7.2 Za hospodaření odpovídá výbor spolku a hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Výbor každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na následující rok.

7.3 Majetek spolku je určen výhradně k plnění cílů spolku, prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

7.4 Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy.

7.5 Prostředky na svou činnost získává spolek z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmu ze svých činností, z výnosu svého majetku a z veřejných sbírek.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

8.2 Dojde- li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Psychopedická společnost z.s.

8.3 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí.

 

Tyto stanovy byly přijaty a schváleny na ustanovující členské schůzi dne 11. 2. 2015.

doc.PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.- předseda